قلقلك

نویسنده:
یكی دستش لای در گیر می كند
می گوید: دست...  دست ...    
بعد همه برایش دست می زنند!
پریافیروزه چی دوازده ساله از مشهد


  اولی: آرزوی تو چیه؟
دومی: پیتزا!
اولی: نه، باباجان! آرزوی بزرگت چیه؟
 دومی: پیتزا خانواده!.....
067----0937


 تصویرگر: مجید صالحیارسال پیام اشتراک 
 
 Security code