قـهرمانان و آرزوها

نویسنده:
آرزوی من این است که هر روز برای خودم تولد بگیرم...
آرزوی من این است که
 هر روز برای خودم تولد بگیرم
و از کادوهایم یک کوه درست کنم
 و از روی آن‌ها سُر بخورم!...
پانیذ شقاقی دوازده ساله
از تهران


ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code