جای خدا

نویسنده: مریم زرنشان
بچه‌ها! می‌توانید برای صفحه‌ی به نام خدا نقاشی بکشید یا جمله‌های زیبا درباره‌ی خداوند بنویسید و برای ما بفرستید. نقاشی‌هایتان را با پست یا ایمیل بفرستید. اگر فقط جمله می‌نویسید می‌توانید آن را پیامک بزنید....
بچه‌ها!
می‌توانید برای صفحه‌ی به نام خدا  نقاشی بکشید یا جمله‌های زیبا درباره‌ی خداوند بنویسید و برای ما بفرستید. نقاشی‌هایتان را با پست یا ایمیل بفرستید. اگر فقط جمله می‌نویسید می‌توانید آن را پیامک بزنید.

قُمری من روی بام
گفت خدا كو كو
می‌پرد او آسمان
می‌كند او جست‌وجو
ماهی سرخ قشنگ
گفت به من آب آب
تشنه‌ام آبم بده
می‌خورد او پیچ و تاب


غنچه‌ی گل باز شد
صورتی، سرخ رنگ
گفت كه راحت شدم
بود لباسم چه تنگ

نام خدا جاری است
در دل هر كوچه باغ
یاد تو روشن شده
در دل من چون چراغ
 تصویرگر: كیانا میرزاییارسال پیام اشتراک 
 
 Security code