به نام خدا

نویسنده:
می‌توانید برای صفحه‌ی به نام خدا نقاشی بکشید یا جمله‌های زیبا درباره‌ی خداوند بنویسید و برای ما بفرستید. نقاشی‌هایتان را با پست یا ایمیل بفرستید. اگر فقط جمله می‌نویسید می‌توانید آن را پیامک بزنید...
بچه‌ها!
می‌توانید برای صفحه‌ی به نام خدا  نقاشی بکشید یا جمله‌های زیبا درباره‌ی خداوند بنویسید و برای ما بفرستید. نقاشی‌هایتان را با پست یا ایمیل بفرستید. اگر فقط جمله می‌نویسید می‌توانید آن را پیامک بزنید.

14.jpgارسال پیام اشتراک 
 
 Security code